موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات عباسقلی خان شاملو

2 3 4 5 6 ن95 maz hi 10

اخبارموقوفه

  • وقفنامه عباسقلی خان شاملو

    وقفنامه عباسقلی خان شاملو

    *عباسقلی خان این وقفنامه راطبق رسم معمول پس از نوشتن به امضای تنی چندازرجال مذهبی رسانده است. *نسخی ازاین وقفنامه درآستان قدس و اوقاف ونزدتولیت موجوداست. *وقفنامه درسال93 توسط موقوفه بصورت کتاب چاپ شده است.