موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

معماری مدرسه

 

 ﻣﺪرﺳﻪ دراﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی در ﻣﺸﻬﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ زﯾﺮ ﮔﺬر ﻗﺮار دارد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﯽ داﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ در 7701 ق. اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﺮدر اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ و ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻮع ﭼﻬﺎر اﯾﻮاﻧﯽ و از آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری و ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺒﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ازاﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

تمام مدارس دوران صفوی  در مشهد تخریب شده اند و مدرسه عباسقلی خان تنها مدرسه باقی مانده از آن دوران است