موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

رقبات وقف شده

      

تعداد کل رقبات:

      به استناد وقف نامه و به طور کلی دارای 76 رقبه به شرح زیر است:

            مشهد 6 رقبه، باخرز 38 رقبه، بادغیس 1 رقبه، تربت جام 13 رقبه، فراه 6 رقبه، دارالسلطنه هرات 7 رقبه.

        تعداد کل رقباتی که در حال حاضر وضعیت آنها معلوم است : 6 رقبه در مشهد شامل 363 مستأجر فعال، 39 پرونده مغازه های تخریب و تجمیع شده و 1 رقبه در تربت جام شامل 216 مستأجر، همه و همه در زمان تحویل به متولی. در حال حاضر مشهد دارای 412 مستأجر که 366 پرونده فعال و مابقی یا تخریب و یا تجمیع شده است و تربت جام که دارای 395 مستأجر می باشد.

      تعداد کل رقباتی که در حال حاضر وضعیت آنها مشخص نیست: 64 رقبه که هرکدام قسمتی از یک روستا می باشند.


رقبات شناسایی شده موقوفه عباسقلی خان شاملو

مشهد مقدس معلی 

v     همگی و تمامی کل یکباب کاروانسرای معمور که واقعست در خیابان پایان صحن روضه مقدسّه متبرکه و متصلست بمدرسه و قیصریه مذکوره ذیل و مشتمل است بر موازی یکصدوبیست و هشت حجره فوقانیه و تحتانیه و طویله و سایر منسوبات و متعلقات آن و ایضاً (معروف به سرای گمرک- درآمد زا با 127 مستاجر)

v     همگی و تمامی کل دکاکین قیصریه واقعه در پائین مدرسه و کاروانسرا و کانیه در وسط دکاکین خیابان که در ذیل مسطور میشود و مدرسه و کاروانسرای مذکوره و مشتمل است این قصریّه بر موازی یکصد باب دکان بزّازی و غیره و ایضاً (معروف به بازار حضرتی و سرای ذغالی -درآمد زا با 60 مستاجر و سرای ذغالی فاقد درآمد)

v     همگی و تمامی دکاکین واقعه در خیابان که متصل است بر جنب مشرق و شمال عمارت قیصریّه و مدرسه و مشتمل است بر موازی چهل و نه باب دکان که هر باب در نهایت وضوح است و ایضاً (مغازه های حاشیه خیابان نواب که بخشی از آن توسط آستان قدس تخریب شده است و فاقد درآمد و تعداد 10 مغازه درآمد زا)

v     همگی و تمامی موازی یکصد و سی و سه سهم از جمله یکصدو هشتاد و چهار سهم از کل ثلثان آب و زمین قنات موسومه بقنات چاهنو که ثلث از کل آن متعلق است بسرکار فیض آثار و اراضی صالح زراعت آن واقع است در بیرون دروازه خیابان های پا و متصل است باراضی و باغات گل خطمی و خیابان بیرون دروازه مذکوره و ایضاً (معروف به اراضی چهنو – بخشی درآمد زا با 100 مستاجر و قسمتی توسط اوقاف به آستان قدس واگذار شده است)

v     همگی و تمامی موازی یکصدوسی و سه سهم از جمله یکصدوهشتادو چهار سهم از کل دو قطعه باغ انگور و درخت استان که واقعست در سمت جنوبی درون بلده فاخره و متصل است بیگدیگر و مشتمل است درخت استان بر هشت جریب و باغ انگور بر چهار جریب و ایضاً (معروف به کوچه باغ حسنخان- درآمد زا با 81 مستاجر)

v     همگی و تمامی یکدرب حمام معینه واقعه در جنب مدرسه و کاروانسرای مذکور (فاقد درآمد)

 

ولایات جام 

v     همگی و تمامی کل مزرعه دایره موسومه بیاقوتی واقعه در بلوک ترخ استان مع باغات انگوری و درخت استان و جمیع مضافات و منسوبات و ایضاً (معروف به روستای یاقوتین – درآمد زا با حدود 400 مستاجر)