دکترشاملودراین جلسه باتشکرازکارکنان موقوفه که اقدامات موثری درسال گذشته انجام داده اندباتاکیدبرکاربیشتردرسال 95،گفت: مابایدبه گونه ای کارکنیم که باعث پیشرفت اموروقف وموقوفه باشیم وازعملکردخودمان درپیشگاه خداووجدان خودمان احساس رضایت داشته باشیم.

 همه کارها بایددارای توجیه شرعی وقانونی ومقرون به صرفه باشد.ارآزمون وخطاوعجله وکارهای بدون مطالعه جداپرهیزکنیم.

مهندس شاهرودنژاد،معاون اجرایی موقوفه هم دراین نشست ضمن تشکرازهمکاران موقوفه گفت:مادرسال گذشته توفیقات زیادی کسب کردیم.تثبیت سازمان موقوفه ، انجام زیرساختهای مدیریتی واداری ،تنش زدایی بادستگاههای اداری استان وحرکت موثردرمسیرتعامل وحل معضلات موجودازجمله این اقدامات است .وی گفت : امسال رابایدباتمام توان درجهت اقدام وعمل که مقام معظم رهبری فرمودند،تلاش کنیم.

دراین جلسه مدیران وکارکنان موقوفه گزارشی از عملکردسال گذشته خودراارایه دادند.