درطی مراسمی باحضوردکترشاملو، حجه الاسلام نیک بین ،مدیرحوزه علمیه کاشمر،جناب مهندس فرها دي مدير اب و خاك  كشا ور زي تَر بت جام و جناب مهدو ي نژاد دهيار رو ستاي يا قو تين ، عملیات احداث استخرهای آبیاری اراضی موقوفه درروستای یاقوتین تربت جام آغازگردید.مهندس ازغندی مدیرکشت وصنعت موقوفه  گفت : با هماهنگیها واقدامات انجام شده انشالله بزودی عملیات حفرکانالها ولوله گذاری انجام خواهدشد.