به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش ، نشست تخصصی تاریخ ومعماری مدارس قدیمی خراسان باتاکیدبرمدرسه عباسقلی خان شاملوبه همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی ، انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی ومشارکت موزه بزرگ خراسان روزپنجشنبه 29 بهمن ماه جاری درمشهدمقدس برگزارشد.دراین نشست که جمعی ازمسوولین وفرهیختگان وعلاقمندان به میراث فرهنگی کشورحضورداشتند،تعدادی ازاساتیدوصاحب نظران درباره موضوع نشست به ایرادسخن پرداختند.همچنین دراین نشست ازمتولی موقوفات عباسقلی خان شاملووجمعی ازمتولیان وبانیان مدارس قدیمی استان تجلیل شد

گزارش روزنامه قدس از نشست