آقای مهندس عرفانی مشاورارشدشورای شهرمشهدازمدرسه عباسقلی خان دیداروازنزدیک درجریان خدمات تولیت مدرسه قرارگرفت. وی پس ازبازدید ازاین مدرسه باتشکرازتولیت وهمکاران موقوفه بخاطرانجام خدماتشان یادآورشد: خداوندبه شماعنایت ویژه ای کرده که درجوارحرم منوررضوی درمسیر خدمت به مکتب وطلاب علوم دینی قدم برمی دارید.امیدواریم با تلاش شما وهمه دلسوزان ان شالله روزبه روزشاهداعتلای این مدرسه که می تواندنقش مهمی درارتقای فرهنگی وعلمی ومعنوی جامعه ایفاکند،باشیم.

آقای شاهرودنژادمعاون اجرایی موقوفه عباسقلی خان باارایه گزارش عملکردتولیت موقوفات ،یادآورشد تولیت فعلی درطی دوسه سال اخیراقدامات گسترده ای رادرجهت عمران مدرسه انجام داده وبنای این مدرسه تاریخی راکه متاسفانه به دلیل کم توجهیهای گذشته درمعرض خطرجدی قرارداشت با صرف صدهامیلیون تومان هزینه بازپیرایی نموده است.
وی گفت : عباسقلی خان شاملوکه بیش ازسی سال مدیریت استان خراسان بزرگ درعهدصفوی رابرعهده داشته ، خدمات فراوانی ازجمله تاسیس این مدرسه برای تربیت عالم دینی راانجام داده است.مدرسه عباسقلی خان شاملودرحال حاضریکی ازمدارس حوزوی مهم مشهداست که 180طلبه فارغ التصیل دانشگاهی درآن تحصیل می کنند.
شاهرودی نژادبااشاره به این که مرحوم عباسقلی خان 78 رقبه مهم راوقف این مدرسه نموده است،خاطرنشان ساخت متاسفانه ازآن همه رقبه، درحال حاضرتنهاسه رقبه تحویل تولیت شده که این رقبات هم دارای مشکلاتی است که بامساعدت مسوولین محترم آستاقدس وشهرداری درحال حل وفصل آن می باشیم.
مهندس عرفانی اظهارامیدواری کردکه ان شاالله بزودی زمینه بازدیدشهردارمحترم ورییس شورای محترم شهرهم ازاین مدرسه وآشنایی با این خدمات فراهم گردد.