گروهی بانام" موقوفه عباسقلی خان" بامدیریت آقای مهندس وفادارونظارت روابط عمومی وهمچنین  وگروه برندسازی محصولات موقوفه بامدیرت مهندس حسین شاملو، هم اکنون درتلگرام فعال است.

درگروه موقوفه عباسقلی خان همه همکاران موقوفه ومتخصصان وافرادطرف قراردادعضویت دارندوهمه مسایل مبتلی به موقوفه درآن مطرح می شود.

درگروه برندسازی مهندس شاملووتنی چندازکارشناسان مجرب وخبره به گفتگودرحوزه ساخت برندی مناسب برای محصولات شرکت کشت وصنعت عباسقلی خان مشغول مستند. درهمین جاازهنرمندان گرافیست وصاحب نظران آشنابه اصول برندسازی دعوت می کنیم درصورت تمایل به مشارکت دراین گروه ازطریق همین سایت نام ونام خانوادگی ، شماره تلفن وتخصص خودراارسال نمایند.