ازغندی مدیرکشت وصنعت موقوفه عباسقلی خان شاملوگفت:این موقوفه درحال حاضربخشی ازاراضی وقفی تحت پوشش خود رابه کشت زعفران اختصاص داده که امسال برای اولین بارمحصول آن توسط خودموقوفه برداشت وروانه بازارگردید.وی افزودکشت وصنعت موقوفه برنامه  ریزی گسترده ای را برای تولیدزعفران بابرندویژه عباسقلی خان آغازنموده است.

تولیدپسته،خربزه وگندم ، جووذرت علوفه ای ازدیگرمحصولات این مجتمع می باشد.گفتنی است که تولیت موقوفه عباسقلی خان بااستفاده ازتجارب کارشناسان مجرب وتوانمندجهادی باهدف ایجادتحول دربهره برداری بهینه ازاراضی وقفی تحت پوشش خویش اقدامات مهمی رادردستورکاردارد که انشاالله  رونق منطقه وبهبودوضعیت معیشت اهالی رانیزبه همراه خواهدآورد.