وضعیت کاشت وبرداشت موقوفه عباسقلی خان 

97 - 96

96- 95

94-95

سال زراعی93-94

        محصول       

145

160

اجاره

56

گندم

42

20

"

10

جو

9

9

3

3

زعفران

0

12

اجاره

0

چغندر

0

20

اجاره

7

ذرت

15

0

0

0

کلزا

126

120

اجاره

60

خربزه

5

0

0

0

زیره

5

0

0

0

کینوا

100نهال

0

0

0

درخت پالونیا