کاشت محصولات جدیددرمزرعه موقوفه

 به گزارش روابط عمومی موقوفه عباسقلی خان شاملو درراستای تولیدمحصولات مقاوم به کم آبی امسال برای اولین بارچهارگیاه جدیدکینوا، کلزا زیره،پلونیاودرمزرعه یاقوتین کاشته شد.