برداشت خربزه ازمزرعه موقوفه عباسقلی خان شاملو آغازشد

  پس از برداشت گندم وجو ،برداشت خربزه مزرعه موقوفه دراراضی یاقوتین آغازگردید.به گفته آقای ازغندی امسال 70هکتارخربزه دراین مزرعه کشت شده وعمده این محصول روانه بازارخارج استان خواهدشد. دهقانان یاقوتین می گویند خربزه امسال به لحاظ کیفیت درطی سالهای گذشته کم نظیربوده است.