🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺

 
با تلاش وهمت عزیزانمان در مجتمع کشاورزی یاقوتین، بیش از ۸۵۰ تن گندم وجو در۱۹۰ هکتارازاراضی موقوفه ، باموفقیت برداشت وتحویل گردید.
 
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺