موفقیتی تازه برای موقوفه ای کهن
 
همزمان با هفته جهادکشاورزی ، مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه ،درشهرستان تربت جام ، باحضورریاست سازمان جهادکشاورزی ، ائمه جمعه و مدیران دستگاه‌های اداری شهرستان ،برگزارگردید.
دراین مراسم ۶۰تولیدکننده برتر شهرستان معرفی وموردتقدیر قرارگرفتند.
همچنین دراین مراسم ازمرتضی سپهری شاملو،تولیت موقوفه عباسقلی خان،به عنوان تولیدکننده برتراستانی در«آبیاری تحت فشار»تقدیربه عمل آمد.
موقوفه عباسقلی خان شاملو، به منظور بهره برداری بهینه از اراضی وقفی خوددرروستای یاقوتین تربت جام ، پس از سالها اقدام حقوقی درجهت احیای این رقبه ورفع تصرف غیرقانونی آن، اقدامات گسترده ای را با همکاری نیروهای متخصص ، مجرب ودارای روحیه جهادی ، درمدت کوتاه مدیریت خودبراین اراضی،آغازنموده است.
یکی ازاین اقدامات، اجرای یکی ازبزرگترین سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار در تربت جام است که به عنوان پروژه برتر استانی ، انتخاب گردیده است. شایان ذکراست که مرحوم عباسقلی خان شاملو،۳۶۰سال پیش ،اراضی مذکورودهها ر قبه دیگرراوقف مدرسه علمیه عباسقلی خان نموده است.