همزمان با هفته پژوهش وفناوری ، نشست تخصصی " کارکردهای آموزشی مدارس وقفی باتاکیدبرمدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو" درتالاراجتماعات دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی برگزارگردید.

دراین مراسم که به همت انجمن پارسه وبامشارکت دانشگاه فردوسی مشهدوموقوفه عباسقلی خان شاملوبرگزارشد، استاددکترمهدی جلیلی،بازنشسته گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع سهم وقف در تداوم فعالیت های آموزشی مدارس با تاکید بر مدرسه عباسقلی خان شاملو ، خانم دکتر نزهت احمدی عضو هیات علمی گروه تاریخ اصفهان با موضوع وقف مدارس قبض یا بسط علم، خانم دکتر الهام ملکزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی با موضوع بررسی تطبیقی مدارس آموزشی وقفی اروپا و آمریکا با مدارس وقفی ایران با تاکید بر راهکارهای عملیاتی برای مدرسه عباسقلی خان شاملو، حجه الاسلام و المسلمین نیک بین استاد محترم حوزه و دانشگاه با موضوع کارکردهای آموزشی مدارس وقفی، دکتر علی یحیایی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع معرفی بانوان واقع دوره قاجاری، خانم دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم با عنوان نقش وقف در گسترش تشیع، استاد علامرضا آذری خاکستر پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر مشهد با موضوع ایده پردازی تاریخ شفاهی مدرسه عباسقلی خان شاملو در نشست تخصصی مذکر به ایراد سخنرانی پرداختند.دکترنزهت امدی، دکترالهام ملک زاده ، دکتریحیایی ،استاد حجه الاسلام نیک بین وتعدادی دیگرازاساتید درباره موضوع نشست به ایرادسخن پرداختند.

30656

همچنین نمایشگاه تخصصی کتب و اسناد مدارس وقفی  تخصصی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی مشهد با تاکید بر مدرسه وقفی عباسقلی خان شاملو در دانشگاه فردوسی مشهد دایر شد.

30653