همزمان با هفته وقف ودرآستانه رویدادفرهنگی 2017 چهارمین نشست ازسلسله نشستهای تخصصی با تاکید برموقوفه عباسقلی خان شاملو، 17 آذرماه درمحل دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی برگزارمی گردد.دراین نشست تعدادی ازاساتیدبرجسته دانشگاه درباره موضوع نشست به ایرادسخن ومقاله خواهندپرداخت.