مدیران موقوفه عباسقلی خان شاملو، نشست صمیمانه ای  با ریاست محترم و مدیران آب وخاک وزراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی برگزارکردند. دراین جلسه دکتر شاملو قایم مقام تولیت
گزارشی ازروند امورمربوط به کشاورزی موقوفه دراراضی یاقوتین تربت جام ارایه دادند.مهندس مزروعی ریاست سازمان جهادکشاورزی نیز دراین جلسه 
.توصیه هایی رادرجهت پیشبرد امورکشاورزی ودامپروری موقوفه بیان نموده وقول همه نوع همکاری را دراین خصوص اعلام نمودند.