به نام خدا
قریب چهار قرن است که اینجایم ، این سوی حرم ، پایین پای حضرت ، همسایه دیوار به دیوار آقا،
امام مهربانی که اگر لطف بی پایانش نبودشاید تا به حال اثری ازمن نمانده بود. خداراشکر، اکنون به عنایت او، محکم واستواردرجوارش مانده ام ومفتخرم که از من به عنوان " تک ستاره معماری دوره صفویه درشهرمقدس مشهد" نام می برند.
امروز جمعه است . شوری وصف ناپذیر دردلم افتاده ، قرار است میزبان مهمانانی شوم که اهل فرهنگ وهنر وادبند و به مفاخرفرهنگی این مرزوبوم ارادتی دیرینه دارند ، اصحاب رسانه و خبر، دوست داران میراث فرهنگی .
لحظه موعود فرا می رسد. جوانانی اغلب قلم ودفتربه دست ودوربین برشانه پابه حیاطم می گذارند. سرسبزی وطراوت فصل بهارکه از درودیوارهایم فرو می ریزد به همراه نقش ونگارهای خوش آب و رنگ عهدقدیم ، چشمهایشان را نوازش می دهد.
نگار تک تک آجرها وکاشیهاومقرنسهای من به حرف آمده اند وبی وقفه حکایت..................

 

 
 

 
 
 
 
 
 

برخی ازگزارشهای منتشرشده