مهندس زارع صفت مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع گردشگری به همراه جمعی ازمعاونان ومدیران زیرمجموعه خودازمدرسه عباسقلی خان شاملو بازدیدودرجلسه بررسی مشکلات بازپیرایی ومرمت مدرسه باحضورمدیران موقوفه عباسقلی خان شرکت کردند.

        دراین جلسه مهندس شاهرودنژاد معاون اجرایی موقوفه ضمن ارایه گزارشی ازاقدامات انجام شده توسط این موقوفه برای بازپیرایی ومرمت  مدرسه خاطرنشان ساخت: موقوفه عباسقلی خان درراستای عمل به وقفنامه مرحوم واقف تمام تلاش خودرا برای حفظ واحیای رقبات وقفی آن مبذول داشته است . وی گفت : زمان تحویل مدرسه به تولیت جدید، متاسفانه این بنای تاریخی ومیراثی به علت کم توجهیهای گذشته درحال تخریب بودواین موقوفه، اقدامات مهمی رادرراستای بازپیرایی آن بدون استفاده ازمنابع دولتی انجام داد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ضمن تشکرازتولیت موقوفه عباسقلی خان که درجهت حفظ واعتلای این بنای ارزشمند میراثی خدمات ارزنده ای را انجام داده اند، گفت: مدرسه عباسقلی خان شاملو یکی از مهمترین آثاربرجای مانده ازدوره صفویه وازمفاخربسیارمهم میراث فرهنگی استان است . ما با تمام توان آماده مشارکت وهمکاری با موقوفه عباسقلی خان برای مرمت وبازپیرایی ونگهداری ازاین میراث ارزشمندهستیم.دراین جلسه دوطرف برتنظیم تفاهم نامه ای به منظورهمکاریهای همه جانبه آتی تاکیدکردند.

تهیه طرح جامع بازپیرایی ومرمت مدرسه عباسقلی خان ، گنجاندن مدرسه عباسقلی خان درطرح ملی 2017 ، اقدام درجهت تخصیص واخذ اعتبارات مناسب ملی برای تسریع درپروژه های مرمت ونگهداری مدرسه به عنوان میراث فرهنگی ومشارکت درشناسایی واحیای سایر رقبات میراثی موقوفه عباسقلی خان دربافت ثامن ازدیگرموضوعاتی بود که مدیرکل میراث فرهنگی براجرای آن ازسوی میراث فرهنگی تاکید نمود.