جمعی ازفعالان فرهنگی ،خبرنگاران و علاقمندان به میراث فرهنگی ازمدرسه علمیه عباسقلی خان دیدن کردند. دراین دیداردکترسپهری شاملو قایم مقام تولیت ، درباره تاریخ قوم شاملو و شخصیت عباسقلی خان سخن گفتندوهمچنین عملکرد تولیت موقوفات را برای حضارتبیین نمودند.