اداره موقوفات عباسقلی خان شاملو به مدت هفت دهه با اداره اوقاف و امور خیریه بود با پیگیری های بازماندگان و فرزندان واقف و بر اساس متن وقفنامه و رای دیوان عالی کشور، حکم تولیت از سال 1387ش به نام آقای مرتضی شاملو که در حال حاضر فرزند ارشد از نسل هشتم واقف است؛ صادر گردید و از زمان به عهده گرفتن تولیت مذکور توسط نامبرده تحولات بسیار چشمگیری در امور موقوفه اعم از احیاء برخی از رقبات و سامان دهی وضعیت مدرسه رخ داده است که به تصریح کارشناسان و خبرگان اقدامات صورت گرفته در این چند سال از مجموع اقدامات انجام شده در چند دهه گذشته به مراتب بیشتر است.

 

گزارش ویژه روزنامه شهرآراازتولیت مدرسه عباسقلی خان شاملو