موقوفات عباسقلی خان شاملو

  • بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود.

  •  عالم دين بايد فكر سياسى روشن و زنده و متناسب با زمان داشته باشد

  • طلبه و روحانى، بايستى ساده باشند و مظهر سادگى روحانيت هم، سادگى طلبگى است

  • عباسقلی خان شاملو، واقف خیراندیشی بود که همه دارایی خودرا وقف ترویج فرهنگ تشیع کرد.

تولیت موقوفات

آشنایی باتولیت

اداره موقوفات عباسقلی خان شاملو به مدت هفت دهه با اداره اوقاف و امور خیریه بود با پیگیری های بازماندگان و فرزندان واقف و بر اساس متن وقفنامه و رای دیوان عالی کشور، حکم تولیت از سال 1387ش به نام آقای مرتضی شاملو که در حال حاضر فرزند ارشد از نسل هشتم واقف است؛ صادر گردید و ....

ادامه مطلب ...