🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺مراسم تودیع ومعارفه معاون محترم اجرایی موقوفات عباسقلی خان شاملوبرگزارگردید. دکترشاملودراین مراسم ازآقای مهندس شاهرودنژادمعاون قبلی تجلیل وآقای مهندس مهرانفررابه عنوان معاون اجرایی جدیدموقوفه معرفی کرد.مهندس مهرانفرپیش ازاین سمتهایی ازقبیل مدیرجهادسازندگی مشهد،مدیرجهادسازندگی افغانستان،مدیربنیادجانبازان مشهد،شهردارمنطقه پنج وهشت مشهدو....راعهده داربوده است.وی همچنین فرماندهی گردان مهندسی رزمی جهاددردوران دفاع مقدس رابرعهده داشته وازایثارگران جنگ تحمیلی است.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺