آغازکاشت پاییزه دراراضی موقوفه عباسقلی خان شاملو

  کاشت محصولات پاییزه دراراضی تحت پوشش موقوفه عباسقلی خان شاملودرروستای یاقوتین تربت جام با کشت گندم وجوآغازگردید.

مهندس ازغندی مدیرکشت وصنعت موقوفه  عباسقلی خان شاملو گفت:
امسال برای اولین بارتمام مراحل کاشت ،داشت وبرداشت درسطح 180هکتارازاین اراضی با مدیریت کشت وصنعت موقوفه  وبراساس اصول علمی واستفاده ازطرح آمایش سرزمین ونقشه کاداسترزراعی انجام خواهدشدوجمعی ازدهقانان روستای یاقوتین به عنوان زارع به شیوه سهم بری بااین کشت وصنعت همکاری می نمایند.
وی همچنین بااشاره به کشت سه ونیم هکتار زعفران درسال گذشته ازافزایش پنج هکتاری زعفران درسال جاری دراین اراضی خبرداد.
هم اکنون هشت ونیم هکتارزعفران کشت شده دراراضی موقوفه عباسقلی خان شاملودرروستای یاقوتین درحال آبیاری است.