آغازکاشت پاییزه دراراضی موقوفه عباسقلی خان

آغاز کاشت محصولات پاییزه دراراضی تحت پوشش موقوفه عباسقلی خان شاملودرروستای یاقوتین تربت جام

کاشت محصولات پاییزه دراراضی تحت پوشش موقوفه عباسقلی خان شاملودرروستای یاقوتین تربت جام با کشت گندم وجوآغازگردید.